ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MINOS

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

3. Αντικείμενο του ΜΙNOS
 

Στα πλαίσια του Προγράμματος MINOS έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί δοκιμαστικά σε πιλοτικό επίπεδο τεχνολογία, η οποία θα εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του κατσιγάρου ενώ ταυτόχρονα θα οδηγεί στην ανάκτηση ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας οδηγεί στην παραγωγή:

 

  1. Καθαρού νερού κατάλληλου για άρδευση ή για άλλους παραγωγικούς σκοπούς

  2. Πολυφαινολών (υδροξυτυροσόλη κλπ.) σε μορφή και καθαρότητα κατάλληλη για φαρμακευτική χρήση

  3. Εδαφοβελτιωτικού (compost)

 Τα κύρια στάδια της αναπτυχθείσας τεχνολογίας είναι τα ακόλουθα:

  • Διαδοχικά φιλτραρίσματα του κατσίγαρου

  • Δέσμευση των περιεχόμενων πολυφαινολών από προσροφητική ρητίνη

  • Ανάκτηση των πολυφαινολών από την ρητίνη με χρήση οργανικού διαλύτη

  • Παραλαβή του μίγματος πολυφαινολών μέσω θερμικής ανάκτησης του οργανικού διαλύτη

  • Χρωματογραφικός διαχωρισμός των πολυφαινολών

  • Λιπασματοποίηση της λάσπης που παράγεται κατά τα στάδια φιλτραρίσματος και των φύλλων ελιάς που απορρίπτονται σαν στερεά απόβλητα από τα ελαιουργεία.